top of page

reglement for

feriehjemMET MYRVOLD

MYRVOLD.png

Innhold:

1. Ordensregler

2. Bestillings- og betalingsrutiner

3. Generelle retningslinjer

4. Regler for utbedringer og utbygging av tomt

5. Salg av vogn på rot

Feriehjemmet Myrvold har ikke hatt mange regler, og plassen har levd greit etter ordtaket «frihet under ansvar». På årsmøtet til Myrvold i april 2018, ble det bestemt av eierforeningene at plassen måtte få på plass et regelverk. Dette både for å sikre plassen for mindre problemer, men også for å sikre brukerne like rettigheter, lik og rettferdig behandling. Styret hos Feriehjemmet Myrvold fikk frem til neste årsmøte på seg til å utforme dette regelverket. Det har resultert i disse reglene.

 

1. Ordensregler

Disse ordensregler har til formål å sikre campingbeboerne gode forhold. Trygge et godt naboskap, med ro og hygge under ordnede forhold. Det er lagt vekt på størst mulig individuell utfoldelse, samtidig som fellesskapet som helhet bevares. Hver enkelt beboer er ansvarlig for forhold som sikrer orden, ro og trygghet i egen vogn og på plassen, og for Feriehjemmet Myrvolds anseelse.

 

1.1

Det skal være ro på plassen klokken 23.00 søndag til og med torsdag. Fredag og lørdag er det 01.00 som gjelder. Ved felles arrangement i og på huset, vil det enkelte ganger bli gitt tillatelse frem til 02.00 på fredag eller lørdag. Det vil si at musikken da må slås av. Men husk at ikke alle naboene er med på den sosiale festen, så vis hensyn. 

 

1.2

Veien inn på plassen fra parkeringsplassen stenges kl. 23.00 hver kveld og åpner igjen ca. 07.00. De som skal bruke bilen før 07.00 om morgenen, må på eget ansvar påse at bilen er parkert utenfor, på parkeringsplassen eller utenfor området. 

 

1.3

Klipping av gress, er tillatt mandag til lørdag, kun frem til kl. 17.00 på lørdager.

 

1.4 

Leietakere og andre som oppholder seg på plassen, som er til sjenanse og viser utilbørlig opptreden, bortvises fra plassen straks. 

 

1.5

Vakten blir utført av styrets medlemmer, vaktmester eller andre som styrer har oppnevnt til dette. Leietakerne plikter å rette seg etter pålegg gitt av disse. 

 

1.6

Hærverk på sanitæranlegg, campingområdet eller brudd på ordensreglementet medfører utvisning fra campingplassen. Eventuelle kostnader til utbedringer, knyttet til hærverk eller brudd på ordensreglementet, blir fakturert leietaker.

 

1.7

Meld øyeblikkelig ifra dersom du observerer hærverk eller lignende! Ikke vær likegyldig. Vi har alle et ansvar på campingplassen.

 

1.8

I perioden fra uke 27 til uke 32 (fellesferien) skal det ikke foregå byggeaktivitet eller unødvendig støy på noen vognplasser eller bygninger på Feriehjemmet Myrvold. Det er perioden for hovedferien til de fleste, og da fortjener de ferie fra byggestøy og larm.

 

 

2. BESTILLINGS- OG BETALINGSRUTINER

 

2.1

De som har fast plass på Feriehjemmet Myrvold, mottar brev med faktura, eller e-post med første innbetaling med innbetalingsfrist 31.mars. Har du fast plass, men ikke gjort opp alt utestående fra forrige sesong, vil du ikke motta innbetalingsblankett for ny sesong, da vi anser din plass som ledig fra 1.mars. 

 

2.2

Den som ikke har betalt innen fastsatt forfallsdato, ansees som ikke å ha søkt plass for kommende sesong. Plassen ansees da som ledig, og kan leies ut til andre. 

 

2.3 

Siste del av plassleien skal være betalt innen 31.mai. De som ikke har betalt hele plassleien innen fastsatt forfallsdato, får ikke lov til å ta plassen i bruk før sesongleien er gjort opp, så sant det ikke er avtalte om annet med styret/vaktmester/regnskapsfører.

 

2.4

De som har inngått avtale om båtplass, vil motta faktura for årsleien med forfall 31.januar hvert år.

 

2.5

Strømforbruket på egen sesongplass eller åremålshytte blir fakturert etterskuddsvis. Styret leser av strømmen etter sesongslutt, og sender ut faktura med forfall 30.oktober.

 

2.6

Sesongen er i utgangspunktet fra 15.april til 15.september. Plassen skal prøve å tilpasse åpning i forhold til de gangene påsken er tidligere enn 15. april. Justeringer av åpning/stenging vil bli offentliggjort på Feriehjemmet Myrvolds hjemmeside (www.myrvoldferiehjem.com) eller på beboernes Facebookgruppe.

 

 

2.7

Nye leietagere som får plass etter at sesongen har startet opp, må betale inn avtalt sesongleie på plassen, før campingplass kan benyttes av leietager.

 

2.8

Det er Feriehjemmet Myrvolds regnskapsbyrås ansvar å følge opp betalingsrutinene til Feriehjemmet Myrvold. Ta kontakt med styreleder, hvis du ikke kan betale innen tidsfristen. Må vi purre på noen betalingsfrister, tilkommer et purregebyr på kr. 300,-.

 

2.9

Ved sesongstart, har man ikke tilgang til egen plass, før sesongleien er gjort opp, så sant man ikke har avtale om noe annet med styreleder.

 

2.10

Ved adresseforandring plikter leietaker å melde fra om dette til styreleder. Husk, vi kan ikke følge opp om du/dere har flyttet og du/dere kan dermed risikere å miste plassen da dette er leietagers ansvar. Får vi fakturaer i retur på grunn av feil adresse, sender vi ut til ny adresse, men det vil tilkomme et gebyr på kr. 300,-.

 

2.11

Prisene på Feriehjemmet Myrvold kan bli regulert hvert år av styret.

2.12

Ved avbestilling mindre enn 1 måned før ankomst, ingen refusjon vil bli gitt.

 

 

3. GENERELLE RETNINGSLINJER

3.1 

Medlemmer i følgende foreninger har fortrinnsrett til å leie campingplasser og hytter:

- Fagforbundet Avd. 13 Fredrikstad (org.nr. 987 566 175)

- Fellesforbundet Avd. 2 Fredrikstad Fagforening (org.nr. 971 519 436)

- N.N.N. Avd. 5 Østfold (org.nr. 992 119 977)

- FLT Avd. 21 Fredrikstad (org. nr. 990 412 241)

 

3.2

Medlemmene skal selv benytte plassen/hytten. Misbruk av medlemsrettigheter kan medføre til bortvisning.

 

3.3

Vogner med tilbehør, står på eget ansvar og alle skal ha gyldig ansvarsforsikring.

 

3.4

Leier av campingplass skal holde vognen i forskriftmessig stand, og skal ha røykvarsler og brannslukningsapparat. De som har helårstelt/vintertelt skal ha røykvarsler i forteltet.

 

3.5

Tomten skal til enhver tid holdes ryddig, gresset klipt og beplantninger følger regelverket, som tilsier en høyde på beplantning på 1,40 meter. Dette er noe som den enkelte leietaker forplikter seg til å følge opp.

 

3.6 

All beplantning og legging av sten/heller skal stå/ligge igjen ved oppsigelse av plassen. Dette vil det ikke bli gitt en økonomisk kompensasjon for.

 

3.7

Maksimallengde på vogner er 8,00 meter (uten draget), og i enkelte tilfeller kan styret/vaktmester regulere dette i henhold til tomtens størrelse og brannforskriftene.

(Denne regelen er innført fra sesongen 2019, og har ikke tilbakevirkende kraft)

 

3.8

Nye leietakere kan få regulert om sin tildelte campingplass, slik at tomtens størrelse er i samsvar med gjeldende brannforskrifter, vedtekter og andre bestemmelser pålagt av myndighetene.

 

3.9

Styreleder/Styret skal kontaktes ved skifte av vogn. Dette for å påse at lovlig lengde på ny vogn blir overholdt.

 

3.10

Alt av elektrisk utstyr i og utenfor vogn, skal være i forskriftmessig stand. I henhold til brannforskriftene må strømkabler være av godkjent type (oljefast gummikabel 2x2.5 kvadrat + jord). Kabelen skal kun være den lengden som er fra strømposten til campingvogna. Disse kablene kan graves ned. Kveiler med ekstra strømkabel liggende ved vogna er meget brannfarlig, og er forbudt. Ved feil på strømmen, som kan tilbakeføres til vogn/vogner, vil disse vogneiere risikere å bli gjort økonomisk ansvarlig. 

 

3.11

Det er ikke tillatt å fjerne trær eller grener, uten styrets samtykke. Alle skal være med på å verne om Feriehjemmet Myrvolds natur. Ønsker om å fjerne trær må søkes om. Er vurderingen til styret at treet ikke er i fare for omgivelsene, blir det kun gitt tillatelse til felling på søkers bekostning.

 

3.12

Det skal kun tømmes husholdningssøppel i container. Større ting som kjøleskap, sofaputer og lignende tillates ikke i containeren. Slikt avfall fjernes av leietaker.

 

3.13

Som hovedregel skal biler parkeres på parkeringsplassen. I høysesong kan bilen bli parkert på egen tomt/ved tomta hvis det ikke er plass på parkeringsplassen, etter anvisning fra styret. Det er ikke lov å parkere to biler ved tomten, selv om en får lov til å bruke naboens parkeringsplass. Besøkende skal benytte plassens parkeringsplasser. Funksjonshemmede og syke, kan inngå egen avtale med styret/styreleder.

 

3.14

Campingvogner, båter, tilhengere, uregistrerte motorkjøretøy o.l. skal ikke parkeres eller hensettes på parkeringsplassen, uten tillatelse fra styret/styreleder. Personer som gjentatte ganger, og etter skriftlig advarsel fra styret, parkerer i strid med reglene på Feriehjemmet Myrvold, kan bli bortvist fra plassen.

 

3.15

De som ønsker å bytte plass skal kontakte styreleder/styret.

 

3.16

De som ønsker båtplass, søker om dette skriftlig hos styreleder/styret. Maks størrelse på båt er 30 fot, så sant det er 4 meters plasser tilgjengelig for avtale. 

 

3.17

De som ønsker å si opp sin camping-, hytte- og/eller båtplass, må melde dette skriftlig til styret eller til styrets leder. Kan også sendes på e-post til post@myrvoldcamp.no.

Oppsigelse av båtplass skal være sendt styret innen 31.12 på post@myrvoldcamp.no.

 

3.18

På campingplassen er det kun tillat med vogn og helårstelt ved sesongslutt. Plassen skal gjøres klar for vinteren. Lys og andre pyntegjenstander skal også pakkes vekk. Etter endt sesong skal hver enkelt plass ryddes av leietaker slik at dette overholdes.

 

3.19

Alle vogner skal være utstyrt med et plassnummer. Disse skal henge godt synlig på plassen din sammen med et telefonnummer som det er mulig å nå leietaker på.

 

3.20 

Alle hunder skal være i bånd, som ikke strekker seg utover tomtens grense, eller i bur. Ekskrementer etter hunden skal fjernes straks. Det vil bli gitt skriftlig advarsel til de som unnlater å fjerne avføring fra medbrakt hund. Alle andre dyr må avtales med styret. 

 

3.21

Det er strengt forbudt å ta med dyr inn på sanitæranlegget. 

 

3.22

På Feriehjemmet Myrvolds område har fører av motorkjøretøy til enhver tid vikeplikt for all annen ferdsel og all kjøring skal skje i gangfart (maks 5 km/t). Sykling skal foregå på en slik måte at det ikke er til hinder eller sjenanse for andre. Unødvendig motorisert ferdsel inne på campingområdet, herunder kjøring med elektriske sparkesykler, mopeder o.l. er IKKE tillatt. 

Fra 24. juni 2022 ønsker styret at regjeringens nye regler også skal gjelde på Feriehjemmet Myrvold og at reglene også skal gjelde Segway. Vi henviser derfor til reglene gitt av statens vegvesen HER

 

3.23

Eventuelle klager skal leveres skriftlig, og vil bli vurdert og behandlet av styret.

 

3.24

Alle som får plass på Feriehjemmet Myrvold, skal rydde plassen ved eventuell fraflytting. Den som styret bemyndiger, skal godkjenne oppryddingen. Hvis oppryddingen ikke er tilfredsstillende, faktureres leietaker for ryddekostnader, inntil kr. 5000,-.

3.25

Feriehjemmet Myrvold har ikke noe ansvar for plattinger som er på plassen ved fraflytting. Den som flytter fra plassen, avtaler med ny leietager om muligheten til å overta platting. Ønsker ikke ny leietaker å overta plattingen, må den som flytter få fjernet den for egen bekostning, eventuelt la den stå igjen vederlagsfritt, hvis den er i tilfredsstillende stand.

 

3.26

Ved et medlems dødsfall, vil den etterlatte få beholde medlemsfordelene ut inneværende sesong. Etter dette gjelder ordinære betingelser.

3.27

Det er mulig å bytte plass internt, etter avtale med styret/styreleder. Det forutsetter at det ikke er noen heftelser på noen av plassene.

 

3.28

Ved utlån av campingvognen/hytten skal det meldes fra til vaktmester skriftlig hvem som bruker vognen/hytten og for hvilket tidsrom. I utgangspunktet er det kun lov til å låne ut vognen i kortere perioder, og da fortrinnsvis til familie og venner. De som låner vognen, skal ha fått opplæring i Feriehjemmet Myrvolds regelverk. Blir det gjort alvorlige feil på regelverket under lånetiden, er det leietaker av plassen som får advarsel, og i ytterste konsekvens, bortvisning fra plassen.

 

3.29

Leietaker plikter seg til å stille på dugnad i løpet av sesongen, eller kjøpe seg fri med kr. 400,- Det vil bli ført opp dugnadslister i sesong, hvor det selvfølgelig vil bli tatt forbehold om hvilken alder, livssituasjon og helsetilstand du er i. 

 

4. REGLER FOR ENDRINGER/UTBYGGING AV TOMT

4.1

Søknader vedrørende endringer/bygging på tomten, blir behandlet fortløpende, men gi oss litt tid for behandling. Det er ikke lov til å starte endringer/bygging før søknad er godkjent og hentet. Det blir ikke gitt tillatelse til endringer/bygging før alle fordringene til Feriehjemmet Myrvold er gjort opp.

 

4.2

Alle endringer/utbygginger som ikke er nevnt i reglene ovenfor er søknadspliktige. Alt som ønskes oppført utenom teltets størrelse er søknadspliktig.

 

4.3

Ved alle forandringer på tomten skal det søkes skriftlig til styrer på standard søknadsskjema, som fås ved henvendelse til styret/styreleder, eller kan lastes ned fra Feriehjemmet Myrvolds hjemmeside. (HER)

 

4.4

Avslag på søknader er endelige, så sant man ikke kan påvise saksbehandlingsfeil. Styret vil kun vurdere avslag på søknader, på bakgrunn av dette.

 

 

5. SALG AV VOGN PÅ ROT

5.1

Det er ikke mulig å selge på rot, hvis det står personer på venteliste for plass.

 

5.2

Etter godkjenning fra styret/styreleder i Feriehjemmet Myrvold, er det mulig å selge vogn med tomt (på rot), hvis punkt 5.1 er oppfylt.

 

5.3

Leietager som ønsker å selge vogn på rot, kan ikke ha noe utestående til Feriehjemmet Myrvold. Strømforbruket blir overført til ny eier av plassen. 

5.4

Ved salg på rot vil det tilkomme en rotavgift på kr. 10.000,-

 

 

Regelverket ble revidert den

25.Juli 2023

MYRVOLD.png
bottom of page