reglement for myrvold feriehjem

VEDTEKTER FOR MYRVOLD FERIEHJEM

(ORG NR: 986 530 452)

§ 1.FORMÅL

Myrvold Feriehjem har som formål å legge forholdene til rette for at medlemmene av

eierforeningene kan få et tidsmessig feriehjem for ferie og fritid.

§ 2 EIERFORHOLD

Myrvold Feriehjem er en selvstendig institusjon som eies og drives av de

Samvirkede Fagforeninger som i dag består av.

 1. Fagforbundet Avd 13 Fredrikstad (org nr. 987 566 175)   - 31 % eierandel.

 2. Fellesforbundet avd 2 Fredrikstad (org nr. 971 519 436)  - 29 % eierandel

 3. N.N.N avd 5 Fredrikstad (org nr. 992 119 977)                  - 23 % eierandel

 4. FLT avd 21 Fredrikstad (org nr. 990 412 241)                     - 17 % eierandel

 

 • Ingen av eierforeningene som eier Myrvold Feriehjem har rett til å selge sin andel.

 • Ved eventuell oppsigelse av eierforholdet mister fagforeningen sin rett til erstatning.

 • Fagforeninger som ønsker å bli medlemmer i Myrvold Feriehjem må skyte inn den kapitalen som representantskapet bestemmer under hensyntagen til søkerens økonomiske evner.

 • Søknaden skal inneholde antall medlemmer og regnskap for det siste året som sendes styret i Myrvold Feriehjem, som igjen fremmer saken overfor representantskapet i Myrvold Feriehjem.

 • Ved en eventuell avhending må minst 3 av eierforeningene være enige.

§ 3 RETTIGHETER

 • Alle medlemmer av eierforeningene har samme rett til feriehjemmet og opphold. Søknader om plass ved feriehjemmet skal sendes styret.

 • Søknadsfristen for Hytter og Campingplasser er 1. Februar og skal inneholde hvilken fagforening søkeren kommer fra.

 • Utleie til ikke-medlemmer skal ikke fortrenge medlemmer.

 • Et ikke-medlem som har fått fast campingplass, skal ikke miste plassen fordi et medlem ønsker plass på Myrvold.​

§ 4 MEDLEMSFORDELER VED FERIEHJEMMET MYRVOLD (Nytt punkt)

For å få fordeler på Feriehjemmet Myrvold skal følgende kriterier legges til grunn.

 1. Må være medlem i en av eierforeningene.

 2. Må arbeide innenfor eierforeningenes organisasjonsområde

 

 

§5 REPRESENTANTSKAPET

 • Representantskapet er feriehjemmet øverste organ mellom årsmøtene. Representantskapet er beslutningsdyktig når 1/3 er tilstede.

 • Representantskapet innkalles med minst 14 dagers varsel.

 • Alle vedtak føres inn i protokoll og underskrives av leder/sekretær og møtets dirigent.

 • Det velges 5 representanter fra hver eierforening

 

 

§ 6 ÅRSMØTE

 • De til enhver tid valgte representanter og det sittende styre utgjør feriehjemmets årsmøte som avholdes medio mars.

 • Dagsorden sendes ut minst 14 dager før årsmøte.

 • Kun innkomne forslag til styret innen fastsatt frist kan behandles på årsmøte.

 • Årsmøte velger styret til Myrvold Feriehjem som skal bestå av 9 medlemmer og 3 varamedlemmer.

 • Årsmøte velger kontrollkomite til Myrvold Feriehjem og velges for 2 år av gangen. Det skal velges to faste og en vara. Det er bare medlemmer av eierforeningene som er valgbare.

 • Ingene av eierforeningen alene kan ha flertall i styret.

 

* Regnskapet er satt bort til et regnskapsfirma, da er behovet for egne revisorer unødvendig, inntil styret i Myrvold eventuelt tar tilbake regnskapsføringen!

 

 

§ 7. KONTROLLKOMITE

 • Det velges en kontrollkomite som består at tre personer, to medlemmer og en vara.

 • Kontrollkomiteens oppgave er å kontrollere på bakgrunn av styrets protokoller, at alle vedtak og økonomi skjer i henhold til gjeldene vedtekter og instrukser for Myrvold Feriehjem.

 • Det skal legges frem en rapport på årsmøtet som sier noe om dette arbeidet.

§ 8 EKSTRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

 • Ekstra ordinært årsmøte skal innkalles når styret eller 25 % av representantskapet forlanger det.

 • Kun saker som det er innkalt på kan behandles.

 

 

§ 9 STYRET

 • Styret har det daglige ansvar for drift og vedlikehold av feriehjemmet etter de vedtak representantskapet fatter.

 • Styret kan ikke hefte eiendommen for gjeld, lån og lignende uten at dette er forelagt representantskapet til godkjennelse.

 • Uteblir et styremedlem fra 2 påfølgende møter uten å melde forfall anses det som uttredelse av styret og 1.varamedlem rykker opp.

 • Leder forbereder og leder styremøtene.

 • 1.vara kalles inn til alle styremøter.

 • Ingen beslutninger kan tas med mindre at det 4 styremedlemmer tilstede.

 • Regnskapsbyrå skriver regnskapet

 • Sekretæren skriver protokoll fra styremøtene, med dagsorden, hvert punkt med kort beskrivelse av hva saken gjelder og hva som har vært diskutert, og hva styret har besluttet (Vedtaket).

 • Hvert styremøte må begynne med å godkjenne protokollen fra forrige styremøte. Godkjente protokoller sendes eierforeningene fortløpende.

 • Styret oppdaterer og sender ut reviderte vedtekter og regelverk etter hvert årsmøte, sammen med årsmøteprotokollen, til eierforeningene.

 • En representant fra hver eierforening har mulighet til å tiltre styret med tale- og forslagsrett.

 • Så langt som mulig, skal styret følge en årsplan for styremøter.

 • Styret i Myrvold Feriehjem må ta med eierforeningene på råd når det gjelder:

  1. Nye priser på plassen, både hytter og sesongplasser

  2. Endringer av regelverk skal sendes eierforeningene for høring, før de blir innført.

  3. Tildeling av hytter på åremål

  4. Bedrifter som får oppdrag på Myrvold Feriehjem skal så langt det lar seg gjennomføre, skal være tarifferte bedrifter.​

 ​

§ 10 VAKTMESTER

Vaktmester har å føre tilsyn med eiendommen og dets bygninger og følge styrets anvisninger.

  

§ 11 KLAGER

 • Alle klager som ønskes behandlet av styret skal innsendes skriftlig til styret.

 • En eventuell anke skal forelegges representantskapet.

 

 

§ 12 BORTVISNING

 • Styret kan bortvise gjester fra feriehjemmet, hvis forhold eller handlemåte anses skadelig eller er til sjenanse for feriehjemmet eller øvrige gjester.

 • Bortvisningen kan ankes inn til representantskapet, styrets beslutning består frem til representantskapets vedtak.

 

 

§ 13 BESLUTNINGER/VEDTAK

 • Vedtak i styret og representantskapet fattes med alminneligflertall. I stemmelikhet utgjør leder dobbeltstemme utslag

 

 

§ 14 VEDTEKTSENDRINGER

 • Det er kun årsmøte som kan endre vedtektene.

 • Forslag til vedtektsendringer må være skriftlig og signert av forslagsstiller og styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.

 • Det kreves 2/3 flertall for vedtektsendring.

 • Vedtektene skal gjennomgås og revideres hvert annet år.

Revidert årsmøte 05.04.2018

© 2020 Myrvold Feriehjem